1 1/4” x 4 1/2” Japanese Crimp Top Chimney

20-JC-450
$12.95
1 1/4” x 4  1/2” Japanese Crimp Top Chimney
Processing...

1 1/4” x 4 1/2” Japanese Crimp Top Chimney

20-JC-450
$12.95

Specifications
Japanese Lamp Crimp Top Chimney

Specifications:
■ Base Diameter: 1 1/4"
■ Height: 4 1/2"
(Reference #CH-57918)